top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dateren van juli[SH1]  2018 en bestaan uit drie hoofdstukken. De bepalingen in hoofdstuk 1 zijn van toepassing op alle werkzaamheden die RailConnect uitvoert. De daaropvolgende bepalingen gelden uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van training & opleiding (hoofdstuk 2) en advies & consultancy (hoofdstuk 3).

 

Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden training & opleiding en advies & consultancy

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door RailConnect beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Klant: elke particulier of elk bedrijf dat met RailConnect een Overeenkomst sluit[SH2] .

Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door RailConnect beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

RailConnect: statutaire naam[SH3] .

Opdracht: een opdracht van de Klant aan RailConnect tot het uitvoeren van advies- en consultancywerkzaamheden.

Opleiding: een door RailConnect verzorgd programma zoals vermeld op haar Website of een door RailConnect op basis van de wensen van de Klant ontwikkeld programma[SH4] . Een Opleiding kan verspreid zijn over meerdere dagen en plaatsvinden op meerdere locaties.

Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen RailConnect en een Klant, ofwel met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door RailConnect, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant, ofwel met betrekking tot een Opdracht.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen of de prijs voor een Opdracht exclusief alle bijkomende kosten en belastingen.

Website: de website van RailConnect: www.railconnect.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.            Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van RailConnect en op alle door RailConnect gesloten Overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2.            De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. RailConnect wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3.            Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen RailConnect en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

4.            In het geval deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

5.            In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal RailConnect een regeling treffen naar redelijkheid.

6.            De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer              bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen RailConnect en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 3 – Prijs

1.            De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze staan vermeld op de Website[SH5] . De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten. Alle door RailConnect genoemde bedragen zijn inclusief btw.

2.            De kosten van iedere Opdracht en de betalingswijze staan in de Overeenkomst. Alle door RailConnect genoemde bedragen zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, exclusief onkosten van RailConnect en exclusief declaraties van door RailConnect ingeschakelde derden.

3.            Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: lonen en prijzen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen door RailConnect worden doorberekend aan de Klant.

4.            Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 3 lid 3 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4 – Betaling

1.            Betaling door de Klant dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum[SH6] . De kosten van een op basis van de wensen van de Klant door RailConnect ontwikkelde Opleiding dienen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van deze Opleiding volledig aan RailConnect te zijn voldaan.

2.            Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door RailConnect aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

3.            Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt RailConnect de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen[SH7] . Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4.            Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt komen extra invorderingskosten voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. RailConnect maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal RailConnect de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

5.            Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van RailConnect daartoe aanleiding geeft, is RailConnect gerechtigd van de Klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door RailConnect te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is RailConnect gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Klant aan RailConnect uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.            Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan RailConnect op grond van de Overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

1.            Als de Klant schade lijdt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van RailConnect in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten.

2.            De omvang van de schadevergoedingsverplichting is beperkt tot het bedrag dat door de Klant voor de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, is voldaan. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan drie maanden is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het over de laatste drie maanden in rekening gebrachte bedrag voor de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt.

3.            Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van RailConnect geldt het bovenstaande niet.

4.            RailConnect kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de Klant.

5.            RailConnect is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Klant, RailConnect of derden.

6.            RailConnect is niet aansprakelijk voor boetes en dwangsommen van de Autoriteit Persoonsgegevens of andere schade die verband houdt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.            Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

 

Artikel 6 – Contractsoverneming / Vrijwaring 

1.            Het is de Klant niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan deden, tenzij RailConnect hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. RailConnect is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

2.            De Klant vrijwaart RailConnect tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 7 – Geheimhouding

1.            Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is RailConnect/zijn de door RailConnect ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Klant. 

2.            Behoudens schriftelijke toestemming van de Klant is RailConnect niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval RailConnect voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

3.            Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die de Klant verplicht tot openbaarmaking of daartoe door RailConnect voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de Klant de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van RailConnect, niet aan derden openbaren.

4.            RailConnect en de Klant zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.            Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is RailConnect gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van RailConnect en slechts ter indicatie van de ervaring van RailConnect.

 

Artikel 8 – Klachten

1.            Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen vijf dagen na uitvoering van de Overeenkomst aan RailConnect kenbaar te worden gemaakt.

2.            Klachten als in het eerste lid bedoeld schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. De Klant is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van RailConnect waarop de klacht geen betrekking heeft.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

RailConnect verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy statement[SH8]  van RailConnect. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door RailConnect.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

1.            RailConnect behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die RailConnect gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan RailConnect de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

2.            Het is uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computer-programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, modellen, technieken, instrumenten, adviezen, (model)contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van RailConnect, een en ander in de ruimste zins des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RailConnect. De Klant heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing

 

Artikel 11 – Nawerking

De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

Artikel 12 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door RailConnect worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

Artikel 13 – Rechts- en forumkeuze

1.            De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.            Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Utrecht worden beslecht.

 

 

 

Hoofdstuk 2: Algemene Voorwaarden training & opleiding

 

Artikel 14 – Overeenkomst

1.            De Klant gaat een Overeenkomst met RailConnect aan door zich aan te melden voor de Opleiding via de Website[SH9] .

2.            De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop RailConnect schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd[SH10] . Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Overeenkomst tot stand.

3.            Onder aanvang van de Opleiding wordt de datum van de eerste bijeenkomst verstaan.

 

Artikel 15 – Ontbinden Overeenkomst op Afstand

Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

Artikel 16 – Annuleren Opleiding

1.            Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van RailConnect onvoldoende is, behoudt RailConnect zich het recht voor de Opleiding geen doorgang te laten vinden of naar een later tijdstip te verschuiven.

2.            Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend via de Website plaatsvinden[SH11] . De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 16 lid 3.

3.            In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 16 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 15 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat RailConnect gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen[SH12] :

a.  bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs met een minimum van EUR 50,-;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 25% van de Prijs;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs;

d.  bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale Prijs.

4.            Annulering door de Klant van een Opleiding die op basis van de wensen van de Klant door RailConnect is ontwikkeld[SH13]  kan uitsluitend plaatsvinden voordat  RailConnect met de uitvoering van die Opleiding is begonnen. De Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan RailConnect. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door RailConnect. De geplande aanvangsdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 16 lid 5.

5.            In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 16 lid 4 geldt dat RailConnect gerechtigd is de

volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering na totstandkoming van de Overeenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 5: 20% van de kosten van de Opleiding;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Opleiding;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Opleiding;

d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Opleiding.

 

Hoofdstuk 3: Algemene Voorwaarden advies & consultancy[SH14] 

 

Artikel 17 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1.            De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief of e-mail.

2.            Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat RailConnect op verzoek van de Klant met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.            De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4.            De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 18 – Medewerking door de Klant

1.            De Klant dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden die RailConnect nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht tijdig en in de door RailConnect gewenste vorm en wijze aan RailConnect ter beschikking worden gesteld.

2.            De Klant dient ervoor te zorgen dat RailConnect onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.            Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is de Klant verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan RailConnect ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.            De Klant dient ervoor te zorgen dat RailConnect wordt voorzien van alle faciliteiten die naar het oordeel van RailConnect noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

5.            Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal de Klant het door RailConnect noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten om RailConnect in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst en/of de overige gemaakte afspraken per brief of e-mail. De Klant dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

6.            De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 19 – Uitvoering van de Opdracht

1.            Alle werkzaamheden die door RailConnect worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van RailConnect, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.            RailConnect bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief of e-mail (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal RailConnect zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft RailConnect het recht om dergelijke medewerkers na overleg met de Klant te vervangen.

3.            RailConnect kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan de Klant in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, als de Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Als RailConnect echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan de Klant in rekening te brengen, ook als de Klant voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.

4.            Het staat RailConnect vrij om derden te betrekken bij de uitvoering van de Opdracht. Als de Klant derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe pas overgaan na daarover met RailConnect overeenstemming te hebben bereikt.

 

Artikel 20 – Levertermijn

1.            Is de Klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door RailConnect is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

2.            Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de Klant verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

3.            De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij RailConnect de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 7

 

Artikel 21 – Opzegging

1.            De Klant en RailConnect kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

2.            De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

3.            Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de Klant, heeft RailConnect recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan RailConnect zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door RailConnect, heeft de Klant recht op medewerking van RailConnect bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant zijn toe te rekenen. RailConnect behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor RailConnect extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Klant in rekening gebracht.

4.            Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 [SH1]Indien nodig in de definitieve versie aanpassen.

 [SH2]In deze Algemene Voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat RailConnect zowel particuliere als zakelijke klanten heeft. De Algemene Voorwaarden houden rekening met de wettelijke beperkingen die voor particulieren gelden.

 

 [SH3]Nog in te vullen (statutaire naam graag aan ons doorgeven).

 [SH4]Vooruitlopend op de ontwikkeling van Kickstart OP MAAT opgenomen in de Algemene Voorwaarden

 [SH5]Actie RailConnect: controleren of de prijs en de betaalwijze op de Website staan en of de prijzen inclusief btw zijn.

 [SH6]Krijgt iedere Klant een factuur of wordt er ook via de Website betaald (bijvoorbeeld Opleiding’s via Ideal)?

 [SH7]Actie RailConnect: debiteurenproces controleren.

 [SH8]We hebben dit privacy statement voor jullie opgesteld.

 [SH9]De Algemene Voorwaarden gaan ervan uit dat aanmelding uitsluitend via de Website plaatsvindt.

 [SH10]Actie RailConnect: controleren of de Klant na aanmelding inderdaad een bevestiging ontvangt.

 [SH11]Is dit zo of kan dat ook per e-mail?

 [SH12]Artikel 16 lid 3 doet een voorstel voor de hoogte van de annuleringskosten. Hierin kan een andere keuze worden gemaakt.

 [SH13]Omdat het ontwikkelen van een Opleiding een ander kostenplaatje met zich meebrengt dan het aanbieden van een (al bestaand) Opleiding, kunnen hieraan andere annuleringsvoorwaarden worden verbonden. Ook hiervoor geldt echter dat een andere keuze kan worden gemaakt.

 

 [SH14]Hoofdstuk 3 bevat een aantal veel voorkomende Algemene Voorwaarden voor advies- en consultancywerkzaamheden. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden die RailConnect gaat uitvoeren kan hoofdstuk 3 (indien nodig) worden aangepast.

Contactinformatie

Voor vragen of een nadere toelichting over dit privacy statement kunt u contact opnemen met RailConnect

Soesterweg 244

3812BH  Amersfoort

Tel: 06-12975564

Email: info@railconnect.nl

Bedankt! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

RHDHV
logo_arriva_edited
logo-prorail
logo-movares
logo-tu-delft
logo-min
railforum_logo_transparant
logo-ns2
DV_PAY-OFF_edited
logo-volkerrail
logo-connexxion
bottom of page